Phát triển ứng dụng

Danh sách chức năng có thể phát triển

 • Catalog điện tử

 • Chức năng thông báo tới thành viên

 • Chức năng push notification

 • Tìm kiếm cửa hàng

 • Chức năng xác thực 2 lớp

 • Gửi e-mail magazine

 • Chức năng liên kết SNS

 • Photo gallery

 • Nhận đặt lịch

 • Chức năng hiển thị phiếu giảm giá

 • Chức năng tạo mã vạch

 • Tạo sổ khám bệnh

 • Quản lý công việc

 • Quản lý lịch trình

 • Quản lý bán hàng

 • Báo cáo hàng ngày

 • Thiết kế ban đầu

 • Matching

 • AR

 • e-learning

 • Quản lý chuyên cần

 • Quản lý bán hàng

 • Quản lý cuộc hẹn

 • Quản lý danh thiếp

 • Xử lý ảnh

 • Quản lý tổ chức

 • Chức năng liên kết với page quản lý web

 • Tính tiền